სადაზღვევო სამართლის მიმოხილვა

სადაზღვევო რეგულაციების მოკლე მიმოხილვა
წყარო:სამოქალაქო კოდექსი
ტესტირება შეგიძლია რამდენჯერმე ზედიზედ.
ზღვარი: 70%
Insurance

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal