არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობის სპეციფიკა

მოგესალმები,
ტესტი შედგენილია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის რეგულაციების მიხედვით.
-ტესტირება შეგიძლიათ ზედიზედ რამდენჯერმე.
ზღვარ: 75%
გისურვებთ წარმატებებს.

310147 juvenile rna

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal