ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია

კარგი იურისტი, გათვითცნობიერებულია როგორც ეროვნულ , ასევე საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებში.

წინამდებარე ტესტი შედგენილია ადამიანი უფლებათა კონვენციის საფუძველზე.
ზღვარი არის: 75%
-ტესტირება შესაძლებელია რამდენჯერმე

გისურვებთ წარმატებებს!!

Institut de Drets Humans de Catalunya logo Human Rights Global Education Magazine 640x360 e1417473578783 380x250 c

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal